Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. Sporządza akty notarialne;
  2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. Sporządza poświadczenia;
  4. Doręcza oświadczenia;
  5. Spisuje protokoły;
  6. Sporządza protesty weksli i czeków;
  7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.